اهداف شرکت بستان بستر جنوب

  • کار آفرینی ، توسعه فعالیت ها و ایجاد تنوع در کارهاو تقویت مزیت های رقابتی و بهره مندی از فرصت ها از طریق شناسایی نیاز و تأمین رضایت حداکثری مشتریان در فعالیت های عمرانی
  • تلاش در جهت تثبیت ، توسعه و تکمیل نقش شرکت
  • تمرکز بر توسعه ،تعمیق ،و بهینه سازی کمی و کیفی روابط و همکاری بین شرکتها به منظور حصول به هم افزایی و بهره وری هرچه بیشتر
  • شناسایی ، جذب و بکارگیری نیروی فنی و متخصص به منظور استفاده در طرح های توسعه و بهبود شرکت
  • برنامه ریزی افزایش سرمایه و اصلاح ساختار و توانایی مالی
  • برنامه ریزی ارائه گزارشات دوره ای منظم سالیانه
TOP