سه‌شنبه, 22 نوامبر 2016 / موضوع : اخبار و اطلاع رسانی

این شرکت در نظر دارد با توجه به کارهای انجام شده و اخذ مفاصا حساب از کارفرمایان خود لغایت سال جاری  (۱۳۹۵) به اخذ گواهینامه تعین صلاحیت تأیید شده از دفتر فنی استانداری به رتبه های های شامل ۴ راه ، ۴ ساختمان و ۴ تأسیسات نماید. ضمناً این شرکت جهت بهبود و پیشرفت در کار و ارتقاء شرکت در زمینه های تأسیسات و ساختمان با کارفرماهای مختلف در حال شرکت در مناقصات می باشد که با توانایی چارت خود بتواند موفقیتی را کسب نماید.